Xí nghiệp xây lắp 1

Chức năng nhiệm vụ:

- Xây dựng lắp đặt các công trình mạng viễn thông trong tòa nhà, khu đô thị và ngầm hóa mạng lưới viễn thông.

- Xây dựng, lắp đặt đường dây cáp điện ngầm.

- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Lập, quản lý tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng các công trình phát triển nhà, khu đô thị, khu dân cư, công nghiệp, dân dụng, bưu điện, giao thông và văn hóa xã hội;

- Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp;

Ngoài ra, Xí nghiệp được hoạt động các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Mẹ - Tổng công ty theo năng lực, điều kiện, quy mô phát triển của Xí nghiệp.